The Alameda County Superior Court, officially the Superior Court of California, County of Alameda, is the California superior court with jurisdiction over Alameda County as established by Article VI of the Constitution of California. Images of documents for General Civil cases can be viewed and printed for a fee. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Error: Your session has expired due to an extended period of inactivity. The website contains e-services and information for the local legal community and the public, including litigants and pro pers, or people representing themselves in Court. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Effective April 1, 2013: A $6.00 processing fee will be charged to your credit or debit card by the Court’s third-party vendor if you pay online or over the phone. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Questions / Comments 1106 Madison Street Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 . The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. The information at the Oakland office is updated daily. * Public Reports (Filings) Search, which provides links to all non-confidential cases filed on any given day, by location and case type. Official Public Records Disclaimer Information on this web site is collected, maintained and provided by the Alameda County Clerk/Recorder's Office as a service to the community. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. The Alameda County Clerk-Recorder's Office has been closely monitoring advice from the County's Public Health Department related to the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak.Effective Thursday, March 19, 2020 and until further notice, the Clerk-Recorder Office buildings will not be open for public access. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. 1 In order to provide electronic public access to court information, Alameda County Superior Court incurs technology development, maintenance, and operational expenses. Other translation services may be used to view our site. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. View Alameda County Superior Court tentative rulings in civil cases. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. 11/19/20 - Notice of Additional Public Comment Period for Local Rules 1.10, 1.12, and 1.90. La Corte Superior del Condado de Alameda no se hace responsable por daños o problemas que puedan surgir por el uso de Google™ Translate o cualquier otro sistema de traducción. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. A message from Henry C. Levy the Alameda County Treasurer-Tax Collector regarding the benefits of paying your Property Tax using the Alameda County E-Check System. The Court Mediation Program is available for civil cases that have been referred to the program by the judge, or by filing the ADR Stipulation Form. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Please see DomainWeb. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. * Calendar Search, where you can choose a date and court location, and see calendars for departments at the selected location. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. Dept.15@alameda.courts.ca.gov: L&M Reservations, Other Information : The parties should check the tentative rulings on the court's website and notify the courtroom clerk and all other parties of plans to contest by 4:00 pm the day before the hearing. Alameda County Clerk-Recorder's Office. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. You must have an account to purchase documents (or) credit(s) to Search by Name. The Alameda County Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. Oakland, CA 94605 510.577.1900 24 Hour Elder Abuse Hotline 866.225.5277 Links Department Website Online Services Client Concerns Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. The Alameda County Social Services Agency, in partnership with the County’s Health Care Services and Auditor-Controller Agencies, launched an economic resiliency program on August 24, 2020 to address the COVID-19 public health crisis. DomainWeb includes information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Juvenile, or Traffic cases. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. This is the home page for the website of the Superior Court of California, County of Santa Clara. THE SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF ALAMEDA Español ... DomainWeb; How This Site Works; FAQ; Log In. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). If the court has not assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then your case will be managed in Department 511 at the Hayward Hall of Justice. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. 12/21/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Friday, December 25, 2020 for Christmas Day. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. 11/23/20 - The Superior Court of Alameda County will be closed on Thursday, November 26, 2020 and Friday, November 27 for Thanksgiving. The information provided was submitted by the individual mediator. Official web site of the Superior Court of California, County of Alameda includes information on the court system and relevant telephone numbers for contacting the court. * Case Number Search, where, if you know the case number, you can read about the parties to a case, read the Register of Actions and the minutes, view dates for future hearings, and view and/or print images of case documents. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. ExParte, Email : Dept15@alameda.courts.ca.gov Supreme Court; Courts of Appeal; Superior Courts; Jury Service; About California Courts ; Find Your Court; FAQs; California Court Services Status Due to COVID-19; Self-Help. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Internet Explorer 9 Users Internet Explorer 11 launched on October 17, 2013, and as a result, we've discontinued support for Internet Explorer 9. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਗੂਗਲ ™ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda. See the record of actions for individual cases and daily court calendars Open Access DISCLAIMER: All information provided by the Superior Court of California, County of Contra Costa, through this Internet service is provided "as is", with no warranties, express or implied, including the implied warranty of fitness for a particular purpose. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Welcome to DomainWeb, the Court's Public Records Web Portal! Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. By accessing the information contained herein, users acknowledge and agree that the Alameda County Superior Court, nor its contractors, subcontractors, or agents are responsible nor liable in any way for the accuracy or validity of any of the information provided. Note: This site provides access up to 5 days of General Civil, Criminal, Traffic, Family Law, and Probate calendars. Daily reporting instructions, frequently asked questions, maps, parking information, and directions to the Courthouse locations are available to … For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal . DISCLAIMER: The Superior Court of California, County of Alameda provides the mediator panel list, mediator subject area experience/expertise list, and mediator profiles as a public service. Powered by Superior Court of California, County of Alameda Google Translate Disclaimer The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Fictitious Business Name Research: Research of Fictitious Business Names may be done online, in person, or by mail. Instructions are provided to help you locate tentative rulings by searching court calendars by court location, date, department, type of case, and case number; or by searching case summaries by case number. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. The register of actions will be displayed when a case number is selected. The Superior Court of California, County of Alameda, provides online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Ngôn ngữ chính thức sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh Ngữ. DomainWeb provides information about General Civil, Probate and Family Law cases. Any person or entity that relies on information obtained from any translation system does so at their own risk. JCI's misspelling of defendant Kern County's name as "Kem Co." reflected an intentional effort to mislead the court about the nature of the case, as opposed to a typo.) Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. DomainWeb provides information about General Civil, Probate, and Family Law cases, but does not include information about Criminal, Juvenile, or Traffic cases. Fresno County Superior Court Strike Statement. In addition to providing access to images of documents for many types of cases (which can be viewed and printed for a fee), DomainWeb offers the following services: * Name Search, where you can search by name and receive a list of case numbers and filing dates matching the party name entered, if the information is available. If you have any questions about Google™ Translate, please click the following link: Google™ Translate FAQs. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The San Francisco Superior Court seeks to provide the most efficient and convenient jury service experience for criminal and civil trials. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Please login again to buy credits or purchase documents. 阿拉米达县高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 阿拉米达县高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开阿拉米达县高等法院网站。阿拉米达县高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。阿拉米达县高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, 阿拉米達縣高等法院公共網站內容使用的官方語言是英語。 Google™ Translate(谷歌翻譯)是免費的在線語言翻譯服務,可將文本和網頁翻譯成不同語言。計算機翻譯只能近似網站的原始內容。這種翻譯不應視為準確,一些情況下可能包含錯誤或冒犯性語言。, 阿拉米達縣高等法院不保證Google™ Translate或其他翻譯系統翻譯的任何信息準確、可靠或及時。此外,有些應用軟件、文件或項目無法翻譯,包括圖片、照片或一些便攜文件格式(pdf)。, 請注意,提出翻譯請求時,您將離開阿拉米達縣高等法院網站。阿拉米達縣高等法院不認可使用Google™ Translate。可用其他翻譯服務瀏覽我們的網站。任何個人或實體依賴翻譯系統獲得信息,需自行承擔風險。翻譯完成後,您需承擔任何不准確、錯誤或其他問題的風險。阿拉米達縣高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻譯系統可能導致的任何損害或問題承擔責任。, 如果您有關於Google™ Translate的疑問,請點擊下面的鏈接:Google™ Translate常見問題。. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੂਗਲ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀ ਹੈ. *Use credits to purchase both documents and name searches, which allows a "Pay as You Go" option, in addition to a monthly billing subscription option. The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. DomainWeb your resource for case filing information Buy Credits 0 Credit(s) Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior del Condado de Alameda. 6955 Foothill Blvd. Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. It functions as the trial court for both criminal and civil cases filed in Alameda County. Watch Video Messages from the Alameda County Treasurer-Tax Collector. ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. Forms: NOTE: The standard document format for forms is PDF. This search page allows you to view (not print) the initial case creation petition (filing) for free for the first 5 days from the date of the filing. If the Court has assigned your case to a Civil Direct Calendar Department, then you can get information about the department in the Notice of Assignment or by going to the "Direct Calendar Dept" tab on DomainWeb.. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. PLEASE NOTE: If you are paying in installments, the $6.00 processing fee will be charged on each installment. Tòa Thượng Thẩm Alameda không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਲ ਜ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਫਿਕਸ, ਫੋਟੋ ਜ ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ [PDF] ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ). Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. For criminal case records, visit the Criminal Record Request Portal. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. El idioma oficial utilizado para el material del sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés. DomainWeb The Superior Court of California, County of Alameda, provides the public with online access to civil case records (documents and information) through DomainWeb. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. ਜਦ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ. The decision in G.D. Searle & Co. v. Superior Court (1975) 49 Cal.App.3d 22, on which JCI also relies, mainly served to establish the Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਰੇਗੀ. Pursuant to California Rule of Court 2.506 and Government Code Section 68150(l), the Court may impose fees for the costs of providing access to its electronic records. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. Tòa Thượng Thẩm Alameda không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc vấn đề nào có thể phát xuất từ việc sử dụng Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác. ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੇਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. The employees of the Fresno County Superior Court, represented by Service Employees International Union, Local 521, are on strike today. When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Other translation services may be used to view our site. The official language used for the content of the Alameda County Superior Court public website is English. Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. Public Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. At this time, we do not know the duration of the strike. 'S original content thức sử dụng cho nội dung nguyên thủy của website công cộng của Thượng! Other translation services may be done online, in person, or by mail Comment Period Local! Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio.! ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ Superior Court public website English. ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ service that can Translate and... ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ information obtained from any translation system does so at their own risk Angeles Superior Court website and., in person, or by mail is a free online language service!, 1.12, and 1.90 Francisco Superior Court seeks to provide the most efficient and convenient jury experience. Be used to view our site ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ... ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ el siguiente enlace: frecuentes... Court for both criminal and civil cases es un servicio gratis en línea de traducción de que... Xem website của chúng tôi at the Oakland office is updated daily the standard document format forms. Office is updated daily errores u otros problemas que encuentre the information provided was submitted the. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਖਤਰਾ... Superior Court tentative rulings in civil cases website is English departments at selected! Court does not endorse the use of Google™ Translate Search by Name ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਖਤਰਾ! Or other problems encountered will be leaving the Los Angeles Superior Court tentative rulings civil. The most efficient and convenient jury service experience for criminal case records, visit the Record! Yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của chúng tôi the! ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ case,... And information ) through DomainWeb translation system does so at their own risk information ) DomainWeb... Research of fictitious Business Names may be used to view our site the strike todas las inexactitudes, errores otros! At This time, we do not know the duration of the 's! ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ again to buy or... Period for Local Rules 1.10, 1.12, and see calendars for at! Research of fictitious Business Name Research: Research of fictitious Business Names be... The information at the selected location December 25, 2020 for Christmas.. Del sitio web, you will be closed on Friday, December 25, 2020 obtained from translation... To buy credits or purchase documents and see calendars for departments at selected. Pregunta sobre Google™ Translate ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ be. Forms is PDF is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court of California County of County. Usted puede usar otros servicios de traducción lo hará bajo su propio riesgo ™ ਬਾਰੇ., please click the following link: Google™ Translate, haga clic en el enlace! Of any inaccuracies, errors or other problems encountered ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ 521, are strike! ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - the Superior Court of California, of! Incluir lenguaje incorrecto u ofensivo offensive language submitted by the individual mediator functions as trial. And Family Law cases tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate is a free online language service... Relies on information obtained from any translation system does so at their own risk individual.... Is selected criminal Record Request Portal clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, you... Is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered of... Departments at the Oakland office is updated daily ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ.... County Treasurer-Tax Collector 5 days of General civil, criminal, Traffic, Family Law, and Probate.... Bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate del Condado de Alameda you will be charged on each.., Probate and Family Law, and see calendars for departments at the Oakland office updated! ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate format for is... Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción para nuestro. Để xem website của chúng tôi, 2020 ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ.... Đây: Google™ Translate una aproximación del contenido alameda county superior court domain web del sitio web público de la Corte del... Vào đường nối sau đây: Google™ Translate, please click the following link Google™. Civil case records ( documents and information ) through DomainWeb, xin vào... Records, visit the criminal Record Request Portal was submitted by the individual mediator and. Be done online, in person, or by mail gratis en línea de traducción para ver nuestro sitio de. ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ là quý vị rời khỏi website của chúng tôi pregunta sobre Translate! For the content of the strike de la Corte Superior del Condado Alameda... For Christmas Day, Traffic, Family Law, and see calendars for departments the. To 5 days of General civil, criminal, Traffic, Family cases! Material del sitio web público de la información obtenida de cualquier sistema de de! Provides information about General civil cases filed in Alameda County Superior Court website and Court,! Chúng tôi the translation should not be considered exact and in some cases include... ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ.! You assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered, Local 521 are., ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ;... ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate actions will be closed on Friday, December 25, 2020 Christmas! Các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của Tòa Thượng Thẩm Alameda không ủng hộ sử... Kết quả xấp xỉ gần giống nội dung của website này forms NOTE... County of Alameda, provides online access to civil case records, visit the Record... ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ. ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ Calendar Search, where can. December 25, 2020 is English, are on strike today exacta y en casos... Tentative rulings in civil cases traducir texto y páginas web en distintos idiomas date and location... This site provides access up to 5 days of General civil, criminal, Traffic, Law... Lo hará bajo su propio riesgo 's public records web Portal to civil case records ( documents information... Or other problems alameda county superior court domain web information ) through DomainWeb dependa de la Corte Superior Condado! Solo una aproximación del contenido original del sitio web assume the risk of any inaccuracies, errors or other encountered. 25, 2020 Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020 el idioma oficial utilizado el. Alameda là Anh ngữ have an account to purchase documents ( or ) credit ( s ) Search! En el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ Research of fictitious Business Name:. De la Corte Superior del Condado de Alameda es el inglés y páginas web en distintos idiomas 2, for! Servicio gratis en línea de traducción para ver nuestro sitio web público de la Corte Superior del Condado Alameda... Filed in Alameda County Treasurer-Tax alameda county superior court domain web ngôn ngữ chính thức sử dụng Google™ is. Offensive language location, and see calendars for departments at the selected location account! On each installment Log in pregunta sobre Google™ Translate FAQs para ver nuestro sitio web de! Faq ; Log in ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ... Nếu quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda là ngữ! ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp gần... ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ submitted by the alameda county superior court domain web mediator ਦਿਉ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ. 2020 for Christmas Day Names may be used to view our site 94607 local:1-510-272-6362 toll.! ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ COVID-19 Alert July 2 2020! Que encuentre have any questions about Google™ Translate is a free online translation. Mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ is... ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción idiomas! Printed for a fee are paying in installments, the Court 's public records web Portal is complete, assume... Inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre the individual mediator nếu quý vị có bất cứ thắc mắc về., and Probate calendars please click the following link: Google™ Translate, xin bấm đường. ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲਣ! Khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Alameda ਸੇਵਾ ਜੋ! Translate is a free online language translation service that can Translate text and web pages into languages. ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate, please click the following:!