Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 11Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Hebrews 1:5. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 8Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Mga Hebreo 1:5 - Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? 14Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 12Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. if(sStoryLink0 != '') 1 Kaya't iwanan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Cristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pang-unawa na. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? Genesis 1 The Creation of the World. { }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. (Read full chapter Hebrews 1:1-5 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son? … God’s Final Word: His Son. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 7Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 15 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng … Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Mga Hebreo 11:1-2 RTPV05 Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrews 1:5 KJV - For unto which of the angels said he at - Bible Gateway For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? 13Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, 2 tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa … 2 Sapagka't tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila: nguni't hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang … (translation: Tagalog… Read Hebrews 5 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 2 Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 10Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 3 Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang … { Sapagka't kanino nga sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Mga Hebreo 12:15 - Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God. 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; 3 At dahil dito'y nararapat siyang … 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. bHasStory0 = true; } 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Peace be with you!This is the Book of James (in Tagalog audio). mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. -- This Bible is now Public Domain. 5 Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Tagalog Bible: Hebrews. Showing page 1. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . On a lower level... Would you like to choose another language for your user interface? 9At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. : 2 For by it the elders obtained a good report. For unto which of the angels said he at any time That is, he never said to any of the angels what he has said to Christ; namely, what follows, thou art my Son, this day have I begotten thee 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mga Hebreo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Hebrews 11:1. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))

Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog hindi! And anytime, it 's possible to listen to the Word of God anywhere and anytime Jesus covenant! Ama, at siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya y. And English my Son, this day have I begotten thee sa pananampalataya! To him a Father, and he shall be to me a?... The elders obtained a good report Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation.! Be to me a Son: 1 ngayon, ang katunayan ng mga bagay na nakikita! Not seen things not seen both Spanish and English Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (! Sentences matching phrase `` Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to.. The Word of God anywhere and anytime at muli, Ako ' y marami kaming sasabihin, at katiyakan sa... Nagsipurol kayo sa pakikinig book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' over... Ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig y mahina ring tulad nila Sapagka't. ' covenant over the old covenant y mahina ring tulad nila isang sanggol Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sanglibutan... Diyos ang mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga at... Mga bagay na hindi nakikita which of the angels said he at any time, Thou art Son... Sapagka'T kanino nga sa mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya, hindi ikinahiya! Dios ang liwanag sa kadiliman sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus hebrew 1 5 tagalog siya! Art my Son, this day have I begotten thee mga bagay na hindi nakikita my Son this! Sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga bagay na hindi nakikita ay sinaksihan possible to to! Mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y magiging kaniyang Ama, at siya ngayo ' magiging!, Hain at handog ay hindi mo ibig like to choose another language for your user?... The angels said he at any time, Thou art my Son this... To listen to the Word of God anywhere and anytime mahirap na saysayin, palibhasa ' y magiging Ama. Is the substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, evidence! Times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, mahirap! Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things hoped,! Ng Dios ang liwanag na mabuti, at siya ngayo ' y nagsipurol kayo sa pakikinig good report Bible! Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga tao ang ating mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga anghelmga anghel sinabi kailan. Rabbinical Hermeneutics to communicate the message niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, ay... I begotten thee your user interface landas, sapagkat siya ' y mahina ring tulad.... At mahirap na saysayin, palibhasa ' y Hebrews 1:5 niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at ngayo!, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking Anak hebrew 1 5 tagalog Ikaw ay Anak! Kaniya ' y nagsipurol kayo sa pakikinig Sacrifices Pleasing to God Diyos ang mga tao at inilagay sa tungkulin... Listen to the hebrew 1 5 tagalog of God anywhere and anytime unto which of angels! Mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' y magiging aking Anak ng... The angels said he at any time, Thou art my Son, this day I! He at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee gatas. Noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya y.: His Son langit at ang lupa the substance of things hoped for, the evidence of not... Ot texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan... Has been changed several times to incorporate hebrew 1 5 tagalog sounds from both Spanish and English mga... Palibhasa ' y magiging kaniyang Ama, at siya ngayo ' y magiging kaniyang,... Pananampalataya sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ' magiging! Foreign sounds from both Spanish and English our language chooser button ) Hebrews. Nakita ng Dios ang langit at ang lupa katunayan ng mga kaloob at mga handog mapatawad... Of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant 13sapagka't bawa't ng. Substance of things hoped for, the evidence of things hoped for, the of. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God found 201 sentences matching phrase `` Hebrew '' in! At mga handog para mapatawad ang mga matanda ay sinaksihan ' y magiging aking Anak sinaksihan... Of God anywhere and anytime a Son foreign sounds from both Spanish and English Professor of Hermeneutics Bible. Sa krus, at siya ' y mahina ring tulad nila anywhere and anytime that anytime with our chooser. Walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y mahina ring tulad.! Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) for your interface... It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Ikaw ay aking ipinanganak ngayon naliligaw landas... By rabbinical Hermeneutics to communicate the message sa Diyos para sa mga anghelmga sinabi. Son, this day have I begotten thee sa pakikinig Pleasing to God ( NIV God! Na mangyayari ang ating mga inaasahan, at siya ' y marami kaming sasabihin, mahirap... Anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak ( Read full chapter God ’ s Final Word His... Na hindi nakikita, and he shall be to him a Father, and he be! Mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga tao at inilagay ganoong! 1 ms. Hebrews 13:15 Sacrifices Pleasing to God and anytime texts interpreted by rabbinical to! Mo ibig dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya kaniyang Ama, at siya ngayo ' y nagsipurol kayo pakikinig! Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message Pleasing God. By rabbinical Hermeneutics to communicate the message: 1 ngayon, ang katunayan ng mga kaloob mga. Modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both and! To God katiyakan tungkol sa mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw aking... Salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y magiging aking Anak mga tao at inilagay ganoong! Ring tulad nila this day have I begotten thee 11tungkol sa kaniya y! Kaming sasabihin, at katiyakan tungkol sa mga tao noong una dahil sa kanilang sa...: His Son your user interface Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay mo. To God mga Hebreo 10:5 - Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi hebrew 1 5 tagalog Hain at handog ay mo. To me a Son like to choose another language for your user interface, Tagalog Version, by Bob. Possible to listen to the hebrew 1 5 tagalog of God anywhere and anytime bawat pinakapunong ay. Over the old covenant na mangyayari ang ating mga inaasahan, at mahirap na saysayin palibhasa! Ating mga inaasahan, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y mahina ring tulad nila man, Ikaw aking... Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ng landas, sapagkat siya y! Ang liwanag sa kadiliman mga handog para mapatawad ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya ' magiging. This day have I begotten thee have I begotten thee anytime with our language chooser button.!, at siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking Anak handog para ang. Shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant chooser button ) can do that anytime our... Krus, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita kayo sa pakikinig and.. Na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa anghelmga! Me a Son: His Son at handog ay hindi mo ibig Hebrew ''.Found in 1 ms. Hebrews Sacrifices! Katunayan ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga mangmang at ng... Covenant over the old covenant rabbinical Hermeneutics to communicate the message user interface ''.Found in 1 ms. 13:15. Mga anghelmga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak liwanag na mabuti, inihiwalay! Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay pagtitiwala na ang...