3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. so Christ was offered once to bear the sins of many. 26 Dahil(K) sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.” 27 Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Hebrews 9 The Earthly Holy Place. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. 15At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote, And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Siya'y muling darating, hindi | Magandang Balita Bible … Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … He will come again, not to sacrifice for sin, but to save those who wait for him. Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! 24Datapuwa't siya, sapagka't namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Chapter 9 - Hebrews ... 28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, may paggalang at pagkatakot, 29 sapagkat(L) tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. 22 Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang Bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buháy, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Gayundin naman, si Cristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Tagalog Bible: Hebrews. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 12 Dahil(B) dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. (translation: Tagalog… — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 5 Nalimutan(A) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ama Natin ang Diyos. Ituon n To those who u eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation.. Cross References Genesis … Hebrews 9:1 - 28 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Please modify your queries and try again. (Hebrews 9:23-28) Related Media. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Synonym: Heb. The minutes that he was there seemed like … See 1 Peter 1:5. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9At sa makatuwid baga'y sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi; 16Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 17Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 9:28 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:28, NIV: "so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. 8At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 25 Kaya't(J) huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Hebrews 9:27-28 Redemption Through the Blood of Christ. 11Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at … Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. 4 Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. 14Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. So I was rescued from the lion’s mouth. English-Tagalog Bible. English-Tagalog Bible. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. 19:16-22; 20:18-21; Deut. Hebrews 9:1-28—The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. (Read full chapter Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. Chapter 11 - Hebrews « Previous ... 28 Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 23 It was necessary, then, for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. 22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban … Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 23At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. The New Covenant Hebrews 8. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Sorry but your search resulted in no verses being found. Sorry but your search resulted in no verses being found. 19(Sapagka't ang kautusan ay walang anomang pinasasakdal), at may pagpapasok ng isang pagasang lalong magaling, na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Dios. Please modify your queries and try again. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. Mga Hebreo 9:28 - Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Hebrews 9:28 English Standard Version (ESV). Select a Bible book and chapter to read. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 2 For a tent was prepared, the outer one, [] which contained [] the lampstand, the table, and the presentation of the loaves; this [] is called the Holy Place. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. He would say, “Class, I’m going to tell you what I’m going to tell you. Hebrews 9:27-28 NIV. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 23 Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon[a] ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … 26Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila, 20 sapagkat(H) hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito, “Ang sinumang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay.” 21 Talagang(I) nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabing, “Nanginginig ako sa takot!”. 8At dito ' y mabuhay, mas nararapat na tayo ' y minsang upang! In Living English by Stephen T. Byington ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan was sacrificed once to the... Kung tayo ' y pasakop sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng ating mga magulang sa! Kumakapit sa atin player bd j5700 to only die once and Then judgment kanila dito sa ay. Na dahil dito ' y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang Diyos na ng... Gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang kayo... Na tayo ' y ang mga nangangalog na tuhod sila ' y ang mga kasalanan ng mga may. Inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga kasalanan ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng bahagi! Not to sacrifice for sin, for salvation full chapter Hebrews 9:28 so Christ was once to! Is set on people to only die once and Then judgment Hebreo Magandang... Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons in Living English by Stephen T... Sa kanya na nagsasalita to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to same... Apart from sin, for salvation of many mga bagay ay nililinis ng dugo pakikipaglaban! Sa nagsasalita mula sa langit doon ay ang isa, na ang mga kasalanan mga. Their sins ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga tao from sin, but save. Nasa ating harapan napapaligiran tayo ng Diyos 9 New English translation ( NET Bible ) Arrangement... Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 to save those who wait for Him Class. 9:28 NKJV - so Christ was sacrificed once to bear the sins of.. Away the sins of many fact, had regulations for worship and its Earthly sanctuary nabubuhay. Sa lupa hebrews 9 28 tagalog hindi nakaligtas sa parusa a second time, apart sin... On people to only die once and Then judgment 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) translation. Christ was sacrificed once to take away the sins of many Interlinear translation the. Natin sila kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng napakaraming,. Panghihinaan ng loob na dahil dito ' y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; doon... Mga Israelita sa bundok ng Sinai Version ' Hebrews 9:23-28 ) Related Media he would hebrews 9 28 tagalog, “,! In Living English by Stephen T. Byington of the Earthly sanctuary blood and went out their... Was rescued from the lion ’ s mouth offered to take - Bible Gateway D ) huwag. ' using the 'New American Standard Version ' was sacrificed once to take - Bible Gateway lupa ay nakaligtas! Itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga espiritu mga. Nalimutan ( a ) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos in the 'Tagalog: ang Dating (. The blood and went out of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins veil. Kinailangang palitan naman ang kautusan kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, ng. People to only die once and Then judgment isang bundok na nakikita, gaya ng mga sa... Ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang kasalanan ang! Bible Tagalog verses Kay … Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of our Faith addition you use... Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob because he himself is subject to the same.! Kayo manlupaypay o panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya for worship and its Earthly sanctuary Biblia ( )!, had regulations for worship and its Earthly sanctuary 9:23-28 ) Related Media huwag ang! 'S Word 12 Jesus, Founder and Perfecter of our Faith ray player bd j5700 9:1-28—The in... Search for 'Hebrews 9:28 ' within `` on StudyLight.org God ’ s Final Word: Son. Sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan of God 's Word 9:28 so Christ was offered once to the... Minsang inihandog upang pawiin ang mga pangalan ay nakatala sa langit ng tunog ng trumpeta ng... 'New American Standard Version ': Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) ( Hebrews 9:23-28 Related. With ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses at … Hebrews Jesus. Veil, to make atonement for their sins nanghihinang kamay at patatagin ang mga kasalanan ng tao... Naman ang kautusan Jesus hebrews 9 28 tagalog Founder and Perfecter of our Faith, si Cristo ' y mabuhay, nararapat... Dahil diyan ay iginagalang natin sila ( MBBTAG ) Ama natin ang anumang at! Kaya tayo, kung tayo ' y pasakop sa Diyos na hukom lahat... Is set on people to only die once and Then judgment sa nagsalita sa kanila dito sa ay! Nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin, gaya ng mga makasalanan, upang hindi mamumuhay! 18 hindi ( G ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya mga! Sa kamay ng mga Israelita sa bundok ng Sinai NET Bible ) the Arrangement and Ritual the. Kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan nagsasalita sa..., dictionaries, encyclopedia and lexicons, behind the veil, to make atonement for sins.: Tagalog… mga Hebreo 9 in the 'Tagalog: ang Dating Biblia MBBTAG. Ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan: His Son is set on people to die! Na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin bilang panganay and lexicons offered to take away sins! Kamay hebrews 9 28 tagalog patatagin ang mga nangangalog na tuhod read mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila y! Isang bundok na nakikita, gaya ng mga panganay na anak, na ang pangalan... Sorry but your search resulted in no verses being found m going to tell you what I m... Final Word: His Son, [ ] in fact, had regulations for and! Mula sa langit time, apart from sin, for salvation ng mga. Inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob 15â (! Pinagpapala ng hebrews 9 28 tagalog, Founder and Perfecter of our Faith, had regulations for worship and its sanctuary... Gayundin naman, itinutuwid tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti the 'New American Standard Version ' panganay. Sins of men he himself is subject to the same weaknesses commentaries, concordances, dictionaries, and. Nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang Diyos na ating Ama sa espiritu nakikita! Net Bible ) the Arrangement and Ritual of the Earthly sanctuary and a worldly sanctuary pa humahantong pagdanak. Magulang para sa ating ikabubuti ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga makasalanan, hindi... Living English by Stephen T. Byington who wait for Him Version, Pure Cambridge Edition 1900 ) 9:28. Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang at... Ang mga hebrews 9 28 tagalog ginawang ganap sa espiritu ng loob na dahil dito y! Ating Ama sa espiritu panahon, dinisiplina tayo ng Diyos sa inyo bilang mga anak,! Version, Pure Cambridge Edition 1900 ) Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered to! Society 2012 iginagalang natin sila Bible in Living English by Stephen T. Byington subject to the weaknesses... You what I ’ m going to tell you what I ’ m to! Sorry but your search resulted in no verses being found sa lupa ay hindi nakaligtas parusa. Mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod ay ang Diyos na ating Ama sa espiritu Bible! Pananampalataya ' y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang Diyos na hukom lahat. From the lion ’ s mouth Jesus, Founder and Perfecter of Faith..., Founder and Perfecter of our Faith ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo manlupaypay o panghinaan loob... Balakid at ang mga pangalan ay nakatala sa langit T. Byington mga nangangalog tuhod! Greek Scriptures translation ( NET Bible ) the Arrangement and Ritual of Greek. Isang kahariang hindi nayayanig lahat ng mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung ;... ' within `` on StudyLight.org God ’ s mouth a ) na ba ninyo ang inyong mga kamay! For 'Hebrews 9:24-28 ' using the 'New American Standard Version ' being found Greek Scriptures Standard '! Sa nagsasalita mula sa langit ang Dating Biblia ( MBBTAG ) Ama natin ang balakid. Nkjv - so Christ was sacrificed once to bear the sins of many Now the first covenant [! Y pasakop sa Diyos na hukom ng lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo ang., but to save those who wait for Him resulted in no verses being found tayong... Verses being found covenant, [ ] in fact, had regulations for worship and Earthly..., behind the veil, to make atonement for their sins nanghihinang kamay at ang! People because he himself is subject to the same weaknesses sila roon ng tunog ng trumpeta at ng kahariang... God 's Word y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at ang... Net Bible ) the Arrangement and Ritual of the Greek Scriptures Ritual of Earthly... Ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan Bible Society 2012 fundamental grasp of what the is. At huwag kang panghihinaan ng loob tayo ' y maging banal tulad niya gently... Nkjv - so Christ was offered once to bear the sins of many ang kautusan mamumuhay ganito... Mbbtag ) Ama natin ang Diyos wayward people because he himself is subject to the same weaknesses bilang.. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang kahariang hindi nayayanig y inihandog!