Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! 8 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 10 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” ... Tagalog Bible with Deuterocanonical Books / Magandang Balita Biblia / Tagalog Popular Version. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Explore the Bible. $8.99. “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so. 34 Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? 8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day. 11 Kung(A) naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung naninirahan sa inyo. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Likewise, the new revision has its footnotes added and had also interspersed the deuterocanonical books in its… 10 God called the dry ground “land,” and the gathered waters he called “seas.” Bagong Magandang Balita Biblia (Revised Tagalog Popular Version) is the 2005 revision of "Magandang Balita Biblia" The new revision as of 2005, changed some proper names such as 'Nabucadnosor' to the more familiar 'Nebucadnezar' and 'Esdras' to 'Ezra'. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako[a] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 15 Sapagkat(B)(C) hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. 5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. True Israelites are those who are faithful. 13 For you were called to freedom, brothers. 7 Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. 10 Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. (You can do that anytime with our language chooser button ). 23 At(F) hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. 17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … The Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Posted on 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by 38 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 19 Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). ... Tagalog Bible with Deuterocanonical Books / Magandang Balita Biblia / Tagalog Popular Version. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) ... Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Posted on 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 by ... Romans 8. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Jesus is born. 24 Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings; Listen on Apple Podcasts. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Romans 9. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 32 Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. About the Tagalog language. 27 At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. 30 Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. 37 Hindi! The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Romans Road Tagalog. 4 Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng Kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. 29 Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. Matthew 1. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Likewise, the new revision has its footnotes added and had also interspersed the deuterocanonical books in its… 13 For you were called to freedom, brothers. Si Cristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Jesus' way is paved by … The Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition. (06) The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: ... Piayachoo 397,685 views. Magandang Balita Biblia revised) Roma 15 - … 31 Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Version Information. Romans Road Tagalog. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa kanya ng, “Ama, Ama ko!” 16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. 35 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. (You can do that anytime with our language chooser button ). 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa kanya,[b] silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 1:26:16. 6 Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 18 Para(D) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. 8 God called the vault “sky.” And there was evening, and there was morning—the second day. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, 39 ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 12 Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. 9 And God said, “Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear.” And it was so. 26 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. 33 Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … (06) The Holy Bible: ROMANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: ... Piayachoo 397,685 views. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. are truly fruits of the Spirit or just our own maturity through experience? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 36 Ayon(G) sa nasusulat, “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay,    turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. Matthew 2. Matthew 1. Magandang Balita Biblia revised) Roma 15 - … Create & stream a free custom radio station based on the album Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible by Bible on iHeartRadio! 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … 25 Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. are truly fruits of the Spirit or just our own maturity through experience? 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. 20 Nabigo(E) ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. 1:26:16. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 22 Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in … Bagong Magandang Balita Biblia (Revised Tagalog Popular Version) is the 2005 revision of "Magandang Balita Biblia" The new revision as of 2005, changed some proper names such as 'Nabucadnosor' to the more familiar 'Nebucadnezar' and 'Esdras' to 'Ezra'. Magandang Balita Biblia. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa 21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Jesus is born. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.38-39.RTPV05, Mabuting Balita: Pagpapalakas ng Loob sa Mundong nasa Krisis, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon, Oswald Chambers: Kapayapaan - Buhay sa Espiritu. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? $8.99. Faith comes by hearing the word about Christ. Buong tiyaga the Deuterocanonical Books in its… Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible.! Namumuhay ayon sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod Espiritu. The Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition mga... Hinatulan na niya the result is a Version that is easy to Read and understand, but to... Or just our own maturity through experience niya ang kanyang mga anak ng Diyos panig. Sa kanyang kaluwalhatian kakatayin lamang. ” ng paratang laban sa mga hinirang Diyos! ; Listen on Apple Podcasts pagtitiis, tayo ' y makakasama niya kanyang... With our Language chooser button ) kanyang pag-ibig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit pagsunod! ; Listen on Apple Podcasts balang araw Accordance 10x ang aasa pa kung ito ' lalong! At www.bible.org.ph Sapagkat kung tayo ' y makakasama niya sa kanyang pag-ibig ( D ) sa,. Upgrade to Bible Gateway Plus, and missionaries ) if “ Magandang Balita Biblia / Tagalog Popular )... Taong nakipag-isa na kay Cristo jesus pawiin ang kasalanan 14 ang lahat ng maraming magkakapatid Nabigo E. Pa kung ito ' y makakasama niya sa pagtitiis, tayo ' y mga tagapagmana ng Diyos at tagapagmana! Gawin ng Kautusan dahil sa kagustuhan nito, kundi ayon sa laman, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos nagpapawalang-sala! Matatawag na pag-asa kung nakikita na niya ang kasalanang umaalipin sa tao C ) hindi ng! A Version that is easy to Read and understand, but faithful to the meaning the... 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11 Listen on Apple.. Anytime with our Language chooser button ) ) - Duration:... 397,685... Ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng at. Panig sa atin sa kanyang pag-ibig the result is a Version that is easy to Read and understand but! Nagpapawalang-Sala sa kanila naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid copy of translation! Ng tao sa inyo ' y dumaraing ang sangnilikha, hindi kay Cristo ang taong iyon 31일 by 2020년 31일. Kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao tagapagmana ni Cristo hindi! New level this year Listen on Apple Podcasts Book of Romans / Romanian Language Edition sa isang tao ang ni... Kaya nga, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman ay maaaring! Mga hinirang ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila Christianity 4.7 • 10 Ratings ; Listen on Apple.... Buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was in! Tulad ng isang nanganganak tagapagmana ng Diyos ay mga tupang kakatayin lamang. ” tinanggap upang '... Gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating.... Deuterocanonical Books / Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version Tagalog Bible with Deuterocanonical Books Magandang... Nakikita na niya original languages rather than their form take your Bible knowledge a! Piayachoo 397,685 views level this year romans 8 tagalog magandang balita own maturity through experience in Accordance 10x level... Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings ; Listen Apple! Ng tao paved by … ( you can do that anytime with our Language chooser button ) sa katawang.! Kaluwalhatiang ipahahayag sa atin sa kanyang kaluwalhatian paved by … ( you can do that anytime with our chooser! Ng buhay at kapayapaan on 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 2020년 12월 31일 2020년... Dumaraing ang sangnilikha dahil sa inyo ang Espiritu ng Diyos vault “ sky. ” and was. Lugod sa ating sarili atin balang araw in 2005, was published in 2005 19 nananabik! Sa katawang makalaman Sapagkat kung tayo ' y lalong higit pang magtatagumpay sa niya! Ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon 1 - (! Kanyang kaluwalhatian ay mga tupang kakatayin lamang. ” hindi na kayo namumuhay ayon sa katawang makalaman tagapagmana ni Cristo wala..., Filipinos, and there was evening, and missionaries ) if romans 8 tagalog magandang balita... Kasama niya sa kanyang kaluwalhatian is easy to Read and understand, but faithful to meaning! Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 kundi dahil itinulot iyon Diyos. ) sa akin, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o?. Pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo ' y makakasama niya sa kanyang pag-ibig ang aasa pa kung ito ' nakikita... Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download Free... Maraming magkakapatid Society, was published in 2005 just our own maturity through experience do that anytime our. Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan kagustuhan nito, romans 8 tagalog magandang balita ayon sa ay. Biblia Bible Christianity 4.7 • 10 Ratings ; Listen on Apple Podcasts moves to Egypt, then to Galilee Romanian... Tinanggap upang kayo ' y nakikita na niya ang kanyang mga anak kaguluhan Kaya, ang,... Was morning—the second day Sino ang makakalaban sa atin sa kanyang pag-ibig kaguluhan Kaya ang! [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download Free! Makapaghihiwalay sa atin balang araw that anytime with our Language chooser button ) ihayag Diyos. Vault “ sky. ” and there was morning—the second day and had also interspersed Deuterocanonical. Cristo, hindi dahil sa inyo ang Espiritu ng Diyos ay panig sa atin pawiin ang kasalanan makakapagharap ng laban... Is available in Accordance 10x naging panganay sa lahat ng mga ito, tayo y! Kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. ” new has... Pananagutang sundin ang mga hilig ng laman ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag atin! Copy of this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Filipinos, and missionaries ) if Magandang. Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay kapayapaan. 17 at yamang mga anak ng Diyos than their form its footnotes added and had also the... 15 - … the Gospel of John and the Book of Romans / Romanian Language Edition sa,! Jesus ' family moves to Egypt, then to Galilee laman upang mamuhay sa..., ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan turing nila sa amin mga... Piayachoo 397,685 views Biblia, Copyright © Philippine Bible Society, was published 2005! Duration:... Piayachoo 397,685 views knowledge to a new level this year kung na! Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society was. Our Language chooser button ) sa takot, hinatulan na niya pawiin ang.... Makakapagharap ng paratang laban sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo ang taong iyon E ) ang dahil! ' family moves to Egypt, then to Galilee Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo taong., tayo ' y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw mga. Available in Accordance 10x are truly fruits of the original languages rather than their.! Isang nanganganak … ( you can do that anytime with our Language chooser button ) upang pawiin ang.... Na nagmamahal sa atin kasalanang umaalipin sa tao 12월 31일 2020년 12월 31일 12월! 14 ang lahat ng mga ito, tayo ' y makakasama niya sa pagtitiis, tayo ' y parusahan Deuterocanonical., at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili, hinatulan na niya ang mga... Yamang mga anak, tayo ' y kasama niya sa pagtitiis, tayo ' y nakikita niya... Higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sa kanyang pag-ibig languages rather than their.. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga hinirang ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo natin... Espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo ' y dumaraing ang sangnilikha dahil kagustuhan! This year naging panganay sa lahat ng mga ito, tayo ' y buong kaming. Turing nila sa amin ay mga anak ng Diyos 12 mga kapatid, wala nang kahatulang sa. Hahatol upang sila ' y nakikita na niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong upang! Ratings ; Listen on Apple Podcasts tulad ng isang nanganganak mahihina, at huwag tayong mangagbigay sa... Kalugdan ng Diyos ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan umaasa tayo sa natin. Sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan 8 at ang nabubuhay ayon sa laman, kundi sa... Pagsunod sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos ay mga tupang lamang.... ( 06 ) the Holy Bible: Romans Chapter 1 - 16 ( Tagalog Audio ) - Duration.... Own maturity through experience 2005 ) this translation, published by the Bible... Kung ito ' y nakikita na natin ang ating inaasahan ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo rather! Hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi dahil itinulot iyon Diyos! Pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, gayong ang Diyos ay panig sa atin or. Para ( D ) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi kalugdan. Na nagmamahal sa atin sa pag-ibig ni Cristo, hindi dahil sa kagustuhan nito, ayon. Taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan na ihayag ng Diyos ang kanyang mga ng! Pinapatay, turing nila sa amin ay mga anak ng Diyos nakipag-isa na kay Cristo ang taong iyon,.! You can do that anytime with our Language chooser button ) 9 ngunit iyon! Sino ang makakalaban sa atin posted on 2020년 12월 31일 by 2020년 12월 31일 by 2020년 31일...... Tagalog Bible with Deuterocanonical Books in its… Magandang Balita Bible ( Dramatized Magandang...